Kancelaria Adwokacka Wrocław

Odszkodowanie za lot – uszkodzone koło

Strona główna » Blog » Odszkodowanie za lot – uszkodzone koło

Odszkodowanie za lot

Na stronie Gazeta.pl pojawiła się informacja o opóźnieniu lotu z Fuerteventura do Wrocławia, która kończy się stwierdzeniem, że „Pasażerowie nie będą mogli ubiegać się o odszkodowanie„. Z tym stwierdzeniem zgodzić się nie można! 
 
Pasażer ma prawo zgłosić swoje roszczenia zarówno do przewoźnika jak i podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody, zaś w wyniku zainicjowanego postępowania powinno dojść do sprawdzenia, czy linia lotnicza ponosi czy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie i szkodę nim spowodowaną.
 
Warto zatem przypomnieć, że:
  • zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 10 marca 2015r., sygn. akt. VII SA/Wa 2484/14, „ryzyko wykrycia podczas przeglądu (nie wyłączając w tego przeglądów przedstartowych) ewentualnych usterek technicznych spoczywa na przewoźniku, a nie na pasażerach. Wykrycie takiej usterki nie może stanowić nadzwyczajnej okoliczności. Nadzwyczajna okoliczność ma być przyczyną (źródłem) wystąpienia usterki, a przewoźnik chcąc się zwolnić z obowiązku wypłaty pasażerom danego lotu odszkodowania powinien dowieść po pierwsze wystąpienie nadzwyczajnej okoliczności, a po drugie powinien dowieść, iż gdyby nie wystąpienie tej nadzwyczajnej okoliczności – to nie wystąpiłaby usterka, której wystąpienie uzasadniało wycofanie samolotu z eksploatacji. W przedmiotowej sprawie przewoźnik dowiódł jedynie, iż doszło do pęknięcia opony uszkodzenia felgi koła nr […]. Nie dowiódł zaś nadzwyczajności przyczyny tego uszkodzenia – tym samym należało uznać, iż w przedmiotowej sprawie opóźnienie lotu […]nie zostało spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004.”;
  • zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 9 grudnia 2013r., sygn. akt VII SA/Wa 1269/13 (zapadły w tym samym stanie faktycznym i prawnym), iż „usterka podwozia nie ma charakteru niespotykanego, nadzwyczajnego, bardzo rzadko występującego„.

Kontakt

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

2 + 14 =

Kancelaria Adwokacka Wrocław

ul czysta 7/3,  50-013

+48-71-75-75-567

Kancelaria Adwokacka Leśna

ul Lubańska 3,  59-820

+48-75-75-10-069 kancelaria@adwokatilnicki.pl