Kancelaria Adwokacka Wrocław

Odszkodowanie za lot

Strona główna » Sprawy » Odszkodowanie za lot
1

Sprawdź czy możesz uzyskać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

W oparciu o Twoje odpowiedzi, algorytm sprawdzi czy może przysługiwać Ci odszkodowanie
2

Wyślij bezpłatnie wniosek o analizę

Analiza dostarczonych pogłębionych informacji umożliwi ocenę szans na uzyskanie odszkodowania
3

Uzyskasz dodatkowe informacje o podstawach odszkodowania

Po wysłaniu zgłoszenia uzyskasz dostęp do zwięzłych informacji o podstawach ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot.

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, odmowę przyjęcia na pokład

Jeżeli powyższe okoliczności przytrafiły się podczas Twojej podróży samolotem Możesz dochodzić należnego Tobie lub Twoim bliskim odszkodowania.

W zakresie opóźnienia lub odwołania lotu jak również odmowy przyjęcia na pokład (np. z uwagi na nadkomplet pasażerów) odszkodowanie od przewoźnika lotniczego przysługuje w oparciu o art. 4, 5, 6 i 7 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004r., zwane dalej Rozporządzeniem; ma ono zastosowanie nie tylko do spraw pasażerów lotów regularnych, ale również do pasażerów lotów nieregularnych tzw. czarter (ang. charter).

Odszkodowanie za opóźniony lot

Rozporządzenie znajduje zastosowanie, jeżeli pasażer posiadł potwierdzoną rezerwację na dany lot oraz stawił się na odprawę nie później niż 45 minut przed ogłoszoną godziną odlotu; wysokość odszkodowania zależna jest od:
długości opóźnienia lotu,
przyczyn opóźnienia,
długości lotu i wynosi:
250 Euro – dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
400 Euro – dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów;
400 Euro – dla wszystkich innych lotów (poza UE) o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
600 Euro – dla wszystkich innych lotów (poza UE) dłuższych niż 3 500 kilometrów.

Jeśli chodzi o długość opóźnienia lotu trzeba przywołać treść orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07, w którym uznano, że pasażerowie opóźnionych lotów mogą powoływać się na prawo do odszkodowania przewidzianego w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004, jeżeli:

przybędą do ich miejsca docelowego trzy godziny lub więcej po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu.
Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że opóźnienie nie rodzi po stronie pasażerów prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego.

Odszkodowanie za odwołany lot

Podobnie jak w przypadku opóźnienia lotu, co do zasady również w przypadku odwołania lotu przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do odszkodowania, a to:

250 Euro – dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
400 Euro – dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów;
400 Euro – dla wszystkich innych lotów (poza UE) o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
600 Euro – dla wszystkich innych lotów (poza UE) dłuższych niż 3 500 kilometrów,
chyba że może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Przewoźnik lotniczy może pomniejszyć odszkodowanie o 50% jeśli zaoferował on pasażerom lot alternatywny, którego czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego o:

  • 2 godziny w przypadku lotów o długości do 1500 km;
  • 3 godziny  w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km;
  • 4 godziny w przypadku wszystkich innych lotów.

Prawo do odszkodowania z powodu odwołania lotu jednak nie będzie przysługiwać jeżeli pasażerowie:

  • zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu; lub
  • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu; lub
  • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład
Odmowa przyjęcia na pokład oznacza odmowę przewozu pasażerów danym lotem, pomimo że stawili się oni do wejścia na pokład zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 3 ust. 2 Rozporządzenia, chyba że odmowa przyjęcia na pokład jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku tzw. overbooking –u, czyli gdy przewoźnik lotniczy sprzedał więcej biletów na dany lot, niż może pomieścić dany typ samolotu obsługujący dany lot.

Jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać odmowę przyjęcia na pokład, powinien on najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym.

Jeżeli liczba ochotników nie pozwala na przyjęcie na pokład pozostałych pasażerów z rezerwacjami, wówczas obsługujący przewoźnik lotniczy może, wbrew woli pasażerów, odmówić przyjęcia ich na pokład.

W takim przypadku pasażerowie, którym odmówiono wejścia na pokład mają prawo wyboru pomiędzy zwrotem ceny biletu, a zmianą planu podróży a nadto mają oni prawo do odszkodowania w wysokości:

250 Euro – dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
400 Euro – dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów;
400 Euro – dla wszystkich innych lotów (poza UE) o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
600 Euro – dla wszystkich innych lotów (poza UE) dłuższych niż 3 500 kilometrów.

Pomoc w odzyskaniu odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot

W sprawach dotyczących odszkodowania za lot nie zachodzi potrzeba osobistego stawiennictwa w Kancelarii, a wszelkie czynności mogą być dokonywane telefonicznie lub mailowo. Niemniej, jeśli wymaga tego sytuacja, wszelkie ważne informacje możecie Państwo przekazać w bezpośredniej rozmowie najlepiej w siedzibie Kancelarii.

Aby rozmowa przyniosła jak najwięcej korzyści, można:

  • przygotować dokumenty związane ze sprawą (np. potwierdzenie rezerwacji, bilet lotniczy, kartę pokładową, dokument podróży, potwierdzenie rezerwacji wycieczki, etc.);
  • sporządzić listę świadków, w miarę możliwości z podaniem ich danych tj. adres do korespondencji i numer telefonu;
  • sporządzić listę osób biorących udział w sprawie lub zdarzeniu; przygotować pytania, które przychodzą Państwu na myśl.

Tajemnica adwokacka

Proszę być pewnym tego, że adwokat zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Rozmowa z adwokatem objęta jest tajemnicą, która jest gwarancją praw – Państwa praw!

Koszty

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej, w każdej sprawie adwokat wyłącznie na życzenie Klienta może informować na temat stawek wynagrodzeń i metod ich obliczania – również w sprawach dotyczących odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot, odmowę przyjęcia na pokład. Toteż, aby zaoszczędzić Państwa czas, proszę o nawiązanie kontaktu w dogodny sposób – mailowo bądź telefonicznie.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

13 sierpnia 2015

Kontakt

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3 + 15 =

Kancelaria Adwokacka Wrocław

ul czysta 7/3,  50-013

+48-71-75-75-567

Kancelaria Adwokacka Leśna

ul Lubańska 3,  59-820

+48-75-75-10-069 kancelaria@adwokatilnicki.pl